Shalom Singers Rehearsal

11 Jul @ 5:00 pm - 6:00 pm