Rabbi Birnholz studies Parshat Dvarim

Parshat D’varim Triennial Year 217 Jul 2021
From Deuteronomy
1: 2:2-5 (4 v.)
2: 2:6-12 (7 v.)
3: 2:13-16 (4 v.)
4: 2:17-19 (3 v.)
5: 2:20-22 (3 v.)
6: 2:23-25 (3 v.)
7: 2:26-30 (5 v.)
Commentaries that Rabbi Birnholz is studying: